Korisničko ime Lozinka Prijava

Na osnovu člana 115. Zakona o igrama na sreću (Sl.gl. RS br. 88/2011 i 93/2012 – dr. Zakon), odredaba Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću(Sl.gl. RS 129/04) i Osnivačkog akta društva „RM-COMPANY“ DOO, sa sedištem u Guči na adresi ul. Republike bb, kao i Odluke Direktora društva br.18 od 05.03.2018 godine o priređivanju posebnih igara na sređu – Klađenje, direktor društva „RM-COMPANY“ DOO, Guča, dana 07.03.2018 godine donosi: 

 

Pravila o priređivanju posebnih igara na sreću - klađenje


Član 1
Ovim Pravilima utvrđuje se i uređuje organizovanje, odnosno priređivanje posebne igre na sreću – klađenje.
Organizator posebnih igara na sreću - klađenje (u daljem tekstu – sportsko klađenje) je pravni subjekt: RM-COMPANY DOO, sa sedištem u ul. „Republike“ bb, Guča(Varošica), 32230, Matični broj 17210599 i PIB 101267007. 
Organizator priređuje sportsko klađenje na teritoriji Republike Srbije, u svojim uplatno-isplatnim mestima - kladionice, za svo vreme trajanja dobijenog Rešenja za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenje, pod broj: 000-424-00-00145/2013-G0069, izdata od Ministarstva Finansija Republike Srbije – Poreska uprava, Sektor za menjačke i devizne poslove i igre na sreću.
Ova Pravila predstavljaju opšte uslove za zaključenje ugovora za učešće u svim vrstama i tipovima sportskog klađenja kod organizatora, a koji se smatra zaključenim kada učesnik u posebnim igrama na sreću u kladionici izvrši uplatu kod organizatora sportskog klađenja.
Ova Pravila obavezuju i organizatora i učesnika, i isti su dužni da ih u potpunosti poštuju. 

Član 2
Predmet sportskog klađenja je igre na sreću u kladionici, u kojoj se učesnik u skladu sa pravilima igara kladi na buduće realne događaje ili realne događaje koji su u toku vremena klađenja i ti događaji se odnose na: 
- Sportske događaje, trke i slična takmičenja, određene ovim pravilima 
- Plesove, pevačka, muzička i slična takmičenja, određena ovim pravilima
- Ostala takmičenja, određena ovim pravilima. 
U daljem tekstu, organizator nudi različite vrste i tipove klađenja za učesnike, a koje su u skladu sa Zakonom o igrama na sreću Republike Srbije.


Član 3
Učesnik se može kladiti na neke od sledećih ponuđenih tipove igara:

1. Konačan ishod
2. Konačan ishod - kombinacije
3. Poluvreme/kraj
4. Poluvreme/kraj - kombinacije
5. Poluvreme/kraj – izuzetak
6. Poluvreme/kraj sa duplim šansama
7. Ishod Prvog poluvremena
8. Ishod Drugog poluvremena
9. Dupla šansa
10. Dupla šansa u Prvom ili u Drugom poluvremenu
11. Dupla šansa - kombinacije
12. Ukupno golova
13. Ukupno golova (opseg golova ili izuzetak)
14. Ukupno golova u Prvom poluvremenu
15. Ukupno golova u Prvom poluvremenu (opseg golova ili izuzetak)
16. Ukupno golova u Drugom poluvremenu
17. Ukupno golova u Drugom poluvremenu (opseg golova ili izuzetak)
18. Ukupno golova – kombinacije golova 
19. RMcoBET šanse (ili/ili igre)
20. Oba tima daju gol (GG/NG)
21. GG/NG - kombinacije
22. Tim 1(Domaćin) daje golove
23. Tim 1(Domaćin) daje golove – (opseg golova ili kombinacije golova)
24. Tim 1(Domaćin) daje golove u Prvom ili u Drugom poluvremenu
25. Tim 2(Gost) daje golove
26. Tim 2(Gost) daje golove – (opseg golova ili kombinacije golova)
27. Tim 2(Gost) daje golove u Prvom ili u Drugom poluvremenu
28. Ishod u Prvom Poluvremenu ili Konačan ishod(Any Time)
29. Dupla pobeda
30. Dupla pobeda – kombinacije
31. Sigurna pobeda
32. Sigurna i dupla pobeda
33. Konačni ishod sa Hendikepom
34. Ishod poluvremena sa Hendikepom
35. Azijski hendikep (Winner)
36. Azijski hendikep na poluvremenu (Winner poluvreme)
37. Prvi daje gol
38. Prvi daje gol - kombinacije
39. Padaju više golova
40. Padaju više golova - kombinacije
41. Vreme prvog gola
42. Vreme prvog gola - kombinacije
43. Par/Nepar
44. Tačan rezultat
45. Tačan rezultat na poluvremenu
46. Ukupno golova u ligi
47. Ukupno poena
48. Ukupno poena na poluvremenu
49. Ukupno poena Tim 1(Domaćin)
50. Ukupno poena Tim 2(Gost)
51. Konačan ishod i ukupno poena


Napred navedene tipove igara za sportsko klađenje odnose se na sve sportove, a može se pojaviti različita terminologija koja je specifična za svaki sport posebno. Primer: 
- za Hokej pojavljuju se termini kao prva trećina, trećina/kraj.
- za Košarku pojavljuju se termini kao rezultati po četvrtinama, pogodci po četvrtinama. 
- za Tenis/Odbojka pojavljuju se termini kao prvi set, prvi gem, ukupno setovi, gemovi.
- ostali sportovi sa odgovarajućom terminologijom.
Pored napred navedenih tipova igara, organizator može ponuditi i druge vrste i tipove igara za sportsko klađenje, za koja postoje odgovarajuća pravila: 
- ide dalje za tim/takmičara (tipuje se 1 ili 2 za tim/takmičara koji se plasirao dalje u bilo kom sportu, turniru, događaju ili slično. Ovde se pored regularnog dela uzimaju u obzir i produžeci i eventualno izvođenje penala pri čemu jedan tim/takmičar mora ići dalje – u sledeću fazu).
- učinak tima/takmičara (tipuje se 1 ili 2 za tim/takmičara koji je ostvario neki učinak veći ili manji od zadate granice: golovi, koševi, pogodci, asistencije, poeni, bodovi i slično). 
- dugoročne sportske opklade – za pobednika ili za plasman na sportskom događaju/takmičara u pojedinom sportskom događaju (tipuje se kao tip igre 1 za sportski događaj/takmičara za koga smatramo da će biti pobednik nekog događaja ili će pak osvojiti neki definisan opseg plasmana: turnir, liga, kup, moto trka, formula, ostale trke, pobednik u pevanju, plesni parovi ili slično). 
- kombinovane igre (tipuje se na kombinaciju svih gore navedenih igara ili novih tipova igara, matematički sublimirane u jednu igru shodno teoriji verovatnoće).
- super tip (organizator bira određene sportske događaje za koje nudi uvećane koeficijente u tekućem danu). 
- specijalni singl (tipuje se singl za niz događaja koji će se dogoditi tokom jednog izabranog sportskog događaja, kao na primer početni udarac, prvi aut, prvi korner, prvi žuti karton, prvi crveni karton, prva izmena, prvi strelac gola, poslednji strelac gola, strelac u toku, auto gol, prvi ofsajd i slično). 
- sportski događaji ( DUEL timova/takmičara) – pogađanje vrste i tipova sportskih klađenja između dva ponuđena sportska događaja/takmičara od strane organizatora, gde se pobednik ovakvog duela utvrđuje prema realnom skoru postignutih pogodaka koji su ti sportski događaji/takmičari postigli na njihovim stvarnim mečevima.
- singl mečevi – gde igrač tipuje samo na jedan sportski događaj i na jedan tip svih postojećih igara. Singl mečevi su oni koji su posebno dozvoljeni od strane organizatora i isti ima diskreciono pravo da ih limitara, zabrani ili ponovo dozvoli. 
- klađenje uživo (tipuje se singl ili kombinacija svih vrsta igara i tipova događaja koji su napred navedeni, ali koji su u toku sportskog događaja, uživo, kao: konačan tip, hendikep, sledeći daje gol, ukupno golovi, sledeći žuti karton, sledeći crveni karton i slično). Kvote za ove igre se stalno menjaju tokom sportskog događaja i za ove igre važe posebna pravila data od strane organizatora koja su istaknuti na vidnom mestu u objektu.
- ostale vrste i tipovi igara, kao i sportske opklade, a koje su u skladu sa članom 2. ovih pravila, ili koja proizilaze iz matematički određene verovatnoće realnih događaja predstavljenih kao kvota, odnosno koeficijent.


Član 4
Organizator je dužan da ova Pravila o igrama u kladionici istakne na vidnom mestu u svim svojim uplatno-isplatnim mestima, kako i na veb-strani www.rmco.rs ili u listi t.j. ponudi za sportsko klađenje.

Član 5
Uslov da se učestvuje u igri na sreću u kladionici je da učesnik nije mlađi od 18 godina i da se pridržava pravilama o igrama na sreću koje je odredio priređivač istih.
Licima mlađim od 18 godina zabranjen je ulaz u uplatno-isplatna mesta. 
Licima mlađim od 18 godina zabranjena je uplata tiketa. 
Organizator ima pravo da legitimiše učesnike ukoliko postoji sumnja da ne ispunjavaju uslove iz stava 1, 2 i 3 ovog člana. 


Član 6
Učesnici prilikom popunjavanja tiketa treba da naznače sve elemente potrebne za učestvovanje u sportskom klađenju. 
Prilikom uplate svakog tiketa obavezno se navodi: vrsta igre, tačan broj odigranih kombinacija i obavezno da se čitko napiše šifra odigranih sportskih događaja. U protivnom tiket se smatra nepotpunim i neće se izvršiti uplata. 


Član 7
Učesnici izvršenom uplatom dobijaju uplatni tiket/tikete, na kojem su jasno definisani svi elementi sportskog klađenja: koeficijenti, uplata i eventualni dobitak. 
Sportsko klađenje se odvija isključivo u uplatno-isplatnim mestima RM-COMPANY doo, koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije.


Član 8
Učesnici su u igri klađenja dužni da poštuju pravila o uslovima i minimalnom broju sportskih događaja za svaki tip ili vrstu igre, ukoliko postoje. Kladionica zadržava pravo da menja uslove igre, uz saglasnost Ministarstva Finansija – Poreska uprava, Sektor za menjačke i deviѕne poslove i igre na sreću.
Objavljivanjem eventualnih novih ili promenjenih Pravila o igri na sreću u kladionici, odobrenih od strane Ministarstva Finansija, automatski se prethodna Pravila stavljaju van snage.
Kladionica zadržava pravo na objavu promene osnovnih pravila overenih od strane Ministarstva Finansija, i samim objavljivanjem u listi i na uplatnom-isplatnim mestama, ista postaju važeća. 
Ukoliko je učesnik uplatio tiket koji po bilo kom osnovu ne ispunjava pravila o sportskom klađenju, organizator ima pravo da taj tiket proglasi nevažećim i da vrati učesniku uplaćeni ulog.


Član 9
Visina uplate i isplate biće limitirana u pogledu minimalnog iznosa uplate ili maksimalnog iznosa isplate po jediničnom tiketu. 
Minimalna uplata po tiketu je 20 dinara, a maksimalna isplata po tiketu zavisi od broj odigranih mečeva na jednom tiketu, t.j. do 20 odigranih mečeva, maksimalna isplata po tiketu je 1.000.000 dinara, od 21 do 30 odigranih mečeva, maksimalna isplata po tiketu je 3.000.000 dinara i od 31 do 40 odigranih mečeva, maksimalna isplata po tiketu je 6.000.000 dinara.


Član 10
Igrač (učesnik) može izvršiti uplatu tiketa najkasnije do početka prvog sportskog događaja od predviđenih na koje želi da se kladi. Preporučuje se da igrači uplaćuju svoje tikete 15 minuta pre početka meča (događaja) i dužni su da iste provere. 
Igrač (učesnik) može izvršiti uplatu na više grupa sportskih događaja na jednom tiketu – nazvan multigrup tiket. Multigrup tiket predstavlja sistemski tiket gde je pogođena grupa sportskih rezultata, uslov u sistemu. 
Prigovori u odnosu na tiket, ili storniranje tiketa važiće samo u slučaju da nije započeo niti jedan sportski događaj na tiketu i da nije primenjen član 18. ovih pravila o nekom određenom sportskom događaju. 
Storniranje uplaćenog tiketa dozvoljeno je maksimum 60 minuta po uplati istog. Ne priznaju se kasnije reklamacije i storniranja. 


Član 11
Dobitni tiket, odnosno dobitna kombinacija, je ta kombinacija koja nema niti jedan promašeni tip ili ima pogođeno barem minimum sportskih događaja iz sistema ukoliko je igrač igrao sistemski tiket. 
Jedan par ne može se igrati više puta u istoj kombinaciji, ukoliko to nije naknadno naznačeno od strane organizatora. 
Dobitna kombinacija tiketa može postojati i ukoliko organizator ponudi sportske opklade kod kojih igrač čak i sa jednim ili više promašenih događaja ispunjava zadate uslove (koji su unapred objavljeni). 
Takođe, organizator može ponuditi sportske opklade kod kojih igrač, pogađanjem događaja i ispunjenjem dodatnih zadatih uslova (koji su unapred objavljeni), može dobiti dodatni bonus, odnosno procentualno veći dobitak od predviđenog. 
Organizator može ponuditi t.z. keš aut isplatu, odnosno isplatu tiketa u kojem je pogođen deo sportskih događaja iz tiketa, a za ostale sportske događaje, u trenutku keš auta obračunava se ekvivalentni koeficijent, kojim se vrši obračun dobitka. U tom slučaju takav tiket dobija status dobitnog i isplaćuje se, ali sa umanjenim iznosom koji proizilazi iz napred pomenutog obračuna. 
U slučaju multigrup tiketa, isti dobija status dobitnog po završetku svih sportskih događaja u svim grupama koje su navedene u tiketu. Multigrup tiket ima dobitnu kombinaciju ukoliko je barem jedna grupa sportskih događaja navedenih u istom sa pogođenim tipovima.

Član 12
Za isplatu eventualnih dobitaka, priznaje se samo originalni tiket izdat/overen od strane organizatora, koji pritom nema nikakvih ispravki. Ukoliko igrač nema originalni dobitni tiket, kladionica nema obavezu da istog isplati.
Licima ispod 18 godina nije dozvoljeno isplaćivanje dobitnih tiketa. 


Član 13

Isplata se vrši najranije 2 sata po završetku odgovarajućih sportskih događaja, odnosno poslednjeg sportskog događaja na tiketu, a najkasnije u roku od 10 dana od dana završetka poslednjeg sportskog događaja na tiketu.
Ukoliko organizator ne može obezbediti zvanični izveštaj sa pojedine sportske događaje odigrane na tiketu, ima pravo da prolongira isplatu do trenutka kada rezultat bude zvaničan i obrađen.
Ukoliko igrač ne dođe u određenom roku od 10 dana od dana završetka poslednjeg sportskog događaja na tiketu, smatra se da se odrekao isplate i kladionica zadržava pravo da ne izvrši isplatu nakon određenog roka. 


Član 14
Važeći rezultat za jedan događaj ili meč koji je predmet klađenja je rezultat koji je postignut na kraju regularnog toka meča, kraju trke ili događaja (pr: 90-ta, 60-ta, 48-ta, 40-ta minuta itd; što je u zavisnosti od vrste meča, sporta ili događaja), a produžeci se ne važe, osim za igru ide dalje ili za neke igre koje će biti unapred naglašene u listi.
Ukoliko se neki događaj igra po formatu različitog od standarnog, tada se ovaj rezultat uzima za važeći ako i samo ako bude objavljen u ponudi ili oglašen na vidnom mestu u objektu.

Član 15
Ukoliko je jedan sportski događaj prekinut iz bilo kojih razloga, čeka se 72 časa za njegov nastavak ili ponovno igranje, nakon čega će se utakmica registrovati i obraditi shodno postignutom rezultatu iz nastavka odnosno ponovnog igranja.
Ukoliko se sportski događaj ne nastavi ili ponovno odigra u narednih 72 časa, tada se taj sportski događaj za sve vrste i tipove igre obračunava sa koeficijentom 1. 
Naknadno, samo za fudbalske utakmice, ukoliko je utakmica započela svojom 85 minutom, tada će se rezultat postignut do tog trenutka registrovati kao konačan rezultat, bez obzira na okolnosti koje su nastale posle tog trenutka. Tačnije, ukoliko se dogodi da utakmica bude prekinuta posle navedenog trenutka (primer: u 88.minutu), tada se ista u obradi rezultata ne smatra prekinutom, već se smatra kao završena utakmica i obračunava se postignutim rezultatom do tog trenutka za sve vrste i tipove igre.

Član 16
Ukoliko je jedan sportski događaj odložen iz bilo kojih razloga, ali ipak započne u roku od 72 časa od prvobitnog predviđenog termina za početak, za taj sportski događaj biće važeći postignut rezultat. 
Ukoliko je sportski događaj odložen iz bilo kojih razloga, a isti ne počne u roku od 72 časa od predviđenog termina za početak, za taj sportski događaj obračunaće se koeficijent 1 za sve vrste i tipove igara, osim za igru Ukupno golovi u ligi gde će se smatrati kao da su postignuta tačno 2 gola na odloženom meču. 
U slučaju odlaganja polovine ili više od polovine mečeva iz jedne lige, tada će se i za igru ukupno golovi u ligi kojoj pripadaju ti mečevi obračunati koeficijent 1.
U slučaju da je odloženi sportski događaj započeo tačno na isteku 72 časa od prvobitno zakazanog termina, za važeći se smatra postignut rezultat na sportskom događaju (primer: ako se sportski događaj predviđen za subotu u 20:00 časova odloži, pa se odigra u utorak tačno u 20:00 časova). 


Član 17
Organizator zadržava pravo da određene mečeve, događaje, takmičare, vrste ili tipove igre proglasi nevažećim i da iste poništi, i to: 
- ukoliko se za određen meč/događaj utvrdi eventualna greška za vreme i mesto odigravanja sportskog događaja. 
- ukoliko se utvrdi pogrešan par/takmičar u ponudi.
- u slučaju da određen meč/događaj započne pre datuma i vremena navedenih u listi, a postoje tiketi koji su uplaćeni nakon realnog početka konkretnog sportskog događaja.
U slučaju nevažećeg (poništenog) sportskog događaja zbog napred navedenih razloga, prilikom obrade tog konkretnog sportskog događaja obračunavaće se koeficijent 1 za sve vrste i tipove igre.
Pored toga, ukoliko se na određenom meču/događaju utvrdi eventualna greška u vezi sa objavljenim koeficijentima od strane organizatora (t.j. koeficijenti koji se značajno razlikuju od tržišta koeficijenata u državi ili svetske berze koeficijenata ili obrnutih koeficijenata u odnosu na favorita sportskog događaja) tipove odigrane ovim koeficijentima organizator će poništiti i obračunaće sa koeficijentom 1.

Član 18
Organizator ima pravo da promeni kvote objavljene u listi u toku dana. Za igrače su važeće kvote u trenutku uplate i koje su jasno prikazane na samom tiketu, osim za sportske događaje koji podležu članu 17, za koje se obračunava koeficijent 1. 


Član 19
Organizator uobičajeno, svakog utorka i petka u sedmici izdaje listu, odnosno ponudu za sportsko klađenje u kojoj se navode svi sportski i ostali događaji sa odgovarajućim koeficijentima za određene igre koje su predmet sportskog klađenja.
Organizator ima pravo da svakodnevno objavljuje dopunu liste, sa novim događajima ili sa promenama koeficijenata.

Član 20
Za ishod sportskog događaja iz bilo kog sporta, strelci, korneri, žuti kartoni, crveni kartoni, ofsajdi, vreme prvog gola i drugih događaja u vezi sa istim, važi zvaničan rezultat i izveštaj nakon kraja sportskog događaja, koji je objavljen na zvaničnoj internet strani u roku od 48 časa nakon završetka istog. Ukoliko se u međuvremenu ili kasnije promeni ili diskvalifikuje neki događaj izvan terena, za zelenim stolom, odlukom nekog organizacionog ili koordinativnog tela (po prigovoru neke ekipe, po diskvalifikaciji nekog igrača ili ekipe iz bilo kojih razloga, zbog doping testova, poništenja sportskog događaja službenim rezultatom, preimenovanje strelca nekog gola i slično), ti rezultati ne uzimaju se u obzir, i ostaje da važi prethodni ishod sa kojim je izvršena obrada tiketa.
Ukoliko je sportski događaj prekinut, postupa se po članu 15. ovih Pravila, bez obzira na eventualnu kasniju promenu, ponovno igranje, diskvalifikaciju ili bilo koju kasniju odluku izvan terena.

Član 21
Specifična pravila po sportovima, trkama ili tipovima igara koje se mogu razlikovati od generalnih i karakteristična su za taj određeni sport, događaj ili vrstu sportskog klađenja:
 
Pravila za fudbal:
  - U slučaju pogrešnog para fudbalske utakmice, par se proglašava nevažećim (poništen), i za taj par, za sve igre obračunava se koeficijent 1.
- Žuti ili crveni kartoni koji su dodeljeni nakon zvaničnog kraja meča, ili su dodeljeni igračima koji nisu u igri, treneru ili bilo kom drugom zvaničnom licu na utakmici, ne uzimaju se u obzir kod igara u vezi sa ovim događajima. 
- Ukoliko se dogodi za igru Prvi crveni karton ili Prvi žuti karton, karton koji sudija dodeli istovremeno dvojici ili više igrača (prilikom istog prekida), tada se za te igre obračunava koeficijent 1.

Pravila za tenis:
  - Igra se konačan tip, prvi set, ukupno setovi ili hendikepi gemova ili setova u zavisnosti od toga koje će igre dozvoliti organizator. Mogu se vezivati sa ostalim igrama u listi osim ako nije drugačije naglašeno.
- U slučaju pogrešnog para u tenisu, par se proglašava nevažećim (poništen) i za taj par, za sve igre važi koeficijent 1. 
- Ukoliko jedan od dva igrača otkaže pre početka meča, par se proglašava nevažećim i za taj par, za sve igre važi koeficijent 1. 
- U slučaju da dođe do predaje meča od strane jednog takmičara, obračunava se koeficijent 1 (za sve igre) bez obzira da li je meč počeo ili ne. 
- Ukoliko se neki regularni meč u tenisu odloži pre početka meča ili se prekine tokom meča (zbog kiše, mraka ili slično), čeka se njegov ishod bez obzira da li je prošlo 72 časa (važi samo za tenis, jer taj meč mora dobiti svoju završnicu). 

Pravila za bejzbol:
- Igra se konačan tip (1 ili 2). Može se vezivati sa ostalim igrama u listi osim ako to nije drugačije naglašeno.
- U slučaju pogrešnog para u bejzbolu, par se proglašava nevažećim (poništen), i za taj par, za sve igre važi koeficijent 1. 
- Ukoliko je meč odložen, ne čeka se 72 časa za odigravanje novog, već se odmah obračunava koeficijent 1. 
- Ukoliko je meč prekinut ne čeka se 72 časa za nastavak meča već: 
a) Ako su odigrali tri ininga, postignut rezultat je konačan.
b) Ako nisu odigrana tri ininga obračunava se koeficijent 1.
- Ukoliko se dogodi da dva ista tima odigraju dve utakmice u istom danu, uzima se u obzir ona utakmica za koju je organizator dao ponudu, t.j. utakmica koja je počela po satnici datom u dodatku ili u listi. 

Pravila za trke, Formula 1, Moto trke, skijanje, ski skokovi, biciklizam, rezultati igrača i svi ostali individualni i ekipni sportovi za koje organizator priređuje klađenje za pobednika ili plasman takmičara na tom događaju:
- Igra se pobednik (za pol poziciju ili trku), od 1 do 3 mesta (za pol poziciju ili trku), od 1 do 6 mesta (za pol poziciju ili trku), dueli takmičara (za pol poziciju ili trku), ili individualan rezultat određenog takmičara u nekom sportu (broj golova, koševa, poena, asistencija itd.). Može se igrati kao singl ili se vezivati sa ostalim igrama u listi osim ako nije drugačije naglašeno. 
- Ukoliko je takmičar pogrešan, kvota je pogrešna, trka je odložena ili prekinuta, obračunava se koeficijent 1.
- Ukoliko se takmičar ne pojavi na startu trke (ili pol pozicija), za tog takmičara adekvatno se obračunava koeficijent 1. Isto se događa i ako se pojavi na zagrevanju, a ne startuje na trci. Međutim, ukoliko je takmičar startovao na trci, tada se uzima u obzir njegov plasman bez obzira da li završio trku do kraja ili pre vremena iz bilo kojih razloga. Ukoliko trka startuje, prekine se i start se još jednom ponovi (zbog bezbednosti, sudara, itd.), računa se prvi start i oni takmičari koji su tada startovali.
- Za pol poziciju za važeći rezultat smatra se kako je završila trka za pol poziciju i samo je taj redosled regularan. Ukoliko je kasnije neki od takmičara diskvalifikovan (za zelenim stolom) iz bilo kojih razloga, ti rezultati se ne uzimaju u obzir.
- U igri dueli vozača ukoliko dva vozača ne završe trku, obračunava se koeficijent 1 za taj par. Ukoliko jedan od takmičara ne započne trku, takođe se obračunava koeficijent 1. 
- Za igru individualan rezultat igrača ukoliko takmičar uopšte ne izađe na utakmicu, obračunava se koeficijent 1.

Pravila za klađenje uživo:
 - Sportski događaji koji se trenutno prate uživo mogu se igrati kao singl, mogu se vezivati međusobno na tiketu bez ikakvih uslova, mogu se vezivati sa sportskim događajima iz standardne ponude, kao t.z. miks-tiketi. Na jednom tiketu može biti minimum jedan, a maksimum 20 tipova sportskih događaja koji se trenutno igraju (uživo) ili u kombinaciji sa nezapočetim sportskim događajima. 
- Za klađenje uživo važi koeficijent u trenutku uplate, za tip igre koja je igrana i koja jasno izlazi na tiketu.
- Tiketi u Klađenju uživo ne mogu se stornirati. Mole se igrači da jasno i eksplicitno kažu koju igru i koji tip igraju i za koliku uplatu. Ne priznaju se kasnije reklamacije. 
- Koeficijenti sportskih događaja koji su u ponudi za klađenje uživo obično se stalno menjaju u skladu sa tokom igre, trenutnim rezultatom i vremenom. Organizator zadržava pravo da vrši bilo kakve korekcije koeficijenata sportskih događaja uživo, da stopira i ponovo aktivira klađenje bilo kog sportskog događaja, u bilo koje doba, da dozvoli ili da zabrani sve igre ili da kompletno stopira klađenje, shodno njegovom ličnom nahođenju. 
- Isplata dobitnih tiketa vrši se odmah po obradi rezultata sportskih događaja, predajom dobitnog tiketa. 
- Ukoliko u prostorijama bukmejkera organizator ne može obezbediti prenos sportskog događaja iz tehničkih razloga (nema slike, nestanak interneta ili struje), svi tiketi na čekanju (OTVORENE UPLATE) obrađuju se sa koeficijentom 1. Takođe, ukoliko se iz tehničkih razloga prekine distribucija koeficijenata.
- Koeficijent 1 u klađenju uživo obračunava se i u sledećim slučajevima: 
Svaka odigrana igra koja nije imala smisla, odnosno ne odgovara trenutnoj situaciji na terenu (na primer, ovde spada mogućnost ako se slučajno odigra sledeći gol, a isti je već pao, mogućnost za odigravanje na penal ako je već dosuđen, mogućnost igranja na crveni karton ako je već dodeljen i tako dalje). Ovo se napominje jer prenos ili internet ponekad mogu da kasne. Ne prihvataju se reklamacije po ovom osnovu.
- U slučaju prekida sportskog događaja, svi neobrađeni tiketi na čekanju (OTVORENE UPLATE), koji sadrže tipove sportskih događaja koji nisu završeni, važiće i u roku od 24 časa u slučaju nastavka igre. Po isteku roka ovi otvoreni tipovi biće obračunati sa koeficijentom 1.
- Kao izuzetak od ovog pravila, za sportske događaje u sportu Tenis, u slučaju prekida teniskog meča, a taj meč se nastavi u narednom periodu, sva tipovanja važe i tiketi su na čekanju do nastavka meča, ali ne duže od vremena trajanja celokupnog teniskog turnira.
- Ako je dodeljen crveni karton ili žuti karton igraču nakon označavanja kraja meča, isti se ne smatra važećim u obradi. Crveni/žuti karton koji je dodeljen izvan terena (rezervni igrač ili trener) ne smatra se važećim.
- U slučaju tenisa, ako dođe do predaje tokom meča od strane nekog od tenisera, sve OTVORENE UPLATE obračunaće se sa koeficijentom 1. 
- Ako je na teniskom meču promenjen par, odnosno na teren ne izađe par koji je bio najavljen, za sve igre biće obračunat koeficijent 1. 
- Za sve sportske događaje u kojima može biti pobednik nakon produžetka (eventualno penali), kod klađenja uživo ponudiće se posebni tipovi igre, koji obuhvataju i ove produžetke. Ti tipovi su jasno istaknuti na TV prikazu i na samom tiketu. Za sve ostale tipove važe rezultati do završetka regularnog dela meča.
- Svi tipovi igre i njihova objašnjenja, koji se mogu tipovati u klađenju uživo, biće istaknuti na javnom mestu u uplatno-isplatnom mestu ili na veb strani www.rmco.rs.

Pravila za program za lojalnost – RM CLUB: 

- RM CLUB je program za lojalnost za sve redovne igrače u kladionicama RM-COMPANY. Svojim već uplaćenim tiketima, pogođenim ili promašenim, igrači t.j. članovi u RM CLUB-u takmiče se ko je uspešniji u tipovanju, prikupljaju poene kojima dobijaju određene privilegije od strane organizatora, imaju pristup svojim uplaćenim tiketima itd.
- Član RM CLUB-u može biti svaki građanin Republike Srbije koji ima napunjenih 18 godina. Svaki član ovog kluba mora posedovati člansku klub-karticu koju izdaje  RM-COMPANY. Da bi dobili karticu, svaki kandidat treba da: 
pristupi internet strani www.rmco.rs
da se registruje kao korisnik na veb-strani popunjavanjem formulara (na linku: registracija)
da poseti najbliže uplatno-isplatno mesto RM-COMPANY kladionice (sa ličnom kartom na uvid kao dokaz za identitet i uzrast) gde će dobiti formular u štampanoj formi. Isti treba da popuni i potpiše.
- Svaki igrač može posedovati samo jednu RM CLUB karticu.
- Podaci igrača koji se uzimaju da bi se izdala RM CLUB kartica u skladu su sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. 
- Za sve članove RM CLUB-a definiše se odgovarajuće rangiranje koje može biti prema nekom parametru: izvršene uplate, broj uplaćenih tiketa, broj odigranih sportskih događaja na tiketu, uzastupnih dana igranja itd., kojim će isti dobiti različiti status za privilegije u odnosu na njihovo dalje igranje.
- Prilikom uplate tiketa, član RM CLUB-a mora obavezno da priloži člansku karticu da bi ti tiketi ušli u konkurenciju za TIPSTER KUP, “STAR” MARKET ili bilo koju drugu kampanju iz programa za lojalnost. 
- Svaki član RM CLUB-a ima pristup svom korisničkom interfejsu, na www.rmco.rs, preko svog korisničkog imena i lozinke, gde može videti stanje u svojim kampanjama iz programa lojalnosti: status, poeni za “STAR” MARKET, bodovi i plasman za TIPSTER KUP, svoje odigrane tikete itd. 
- Za svaku kampanju koja ima precizne i matematičke formule za osvajanje bodova ili poena, organizator je dužan da to obrazloži u samoj listi i na svom sajtu www.rmco.rs u onom trenutku kad je kampanja aktivna.
- Sva odgovarajuća i dodatna pravila, objašnjenja, preciziranja i reklamne kampanje koji su deo programa za lojalnost – RM CLUB, biće redovno objavljivana i ažurirana na veb strani www.rmco.rs, čime se smatraju važećim.


Član 22
Igrači imaju pravo na prigovor i na isplatu ukoliko smatraju da su oštećeni, i u tom slučaju organizator je dužan da obrazloži sporni tiket (što mora biti prema pravilima igre). 
Rok prigovora je 8 dana od dana završetka poslednjeg sportskog događaja sa tiketa. 
Organizator je dužan da odgovori na prigovor u roku od 8 dana od prijema prigovora.
U slučaju da se spor ne može rešiti sporazumno, postupa se prema članu 26 ovih pravila.


Član 23

Utvrđivanje rezultata sportskih i ostalih mečeva i događaja koji su predmet klađenja određuju se iz zvaničnih internet stranica odgovarajućih fudbalskih liga ili drugih sportskih asocijacija ili teleteksta određenih svetskih televizija i svetskih kladionica, potvrđenih drugim elektronskim i štampanim medijima (uključujući plaćene internet stranice čija je osnovna delatnost praćenje rezultata sa sportskih događaja). 
Rezultati svih mečeva ili događaja, koje je organizator ponudio za sportsko klađenje, biće istaknuti na oglasnoj tabli u svakom uplatno-isplatnom mestu, kao i na internet strani kladionice.


Član 24
Igrači se sami, po svom izboru klade na određene sportske mečeve ili događaje koji su prethodno objavljeni (sa odgovarajućim koeficijentima) u listu koje izdaje organizator, odnosno u dodacima liste.
Igrači sami određuju uplatu, broj sportskih događaja na tiketu (važno je da bude ispunjen neki od uslova za minimalni broj mečeva neke igre, ukoliko postoje), odnosno sami određuju visinu eventualnog dobitka t.j. dobitnog koeficijenta.
Dobitak se utvrđuje pomoću kompjuterske obrade svih tiketa, nakon unošenja zvaničnih rezultata sportskih mečeva ili događaja (shodno prethodnom članu ovih pravila).
U slučaju dobitka, igrači se pojavljuju na uplatno-isplatnom mestu i predajom originalnog tiketa kod ovlašćenog lica, isti će biti isplaćen.
Organizator vodi posebnu evidenciju o svim primljenim uplatama i svim izvršenim isplatama.


Član 25
Iz razloga što su ova Pravila istaknuta u uplatno-isplatnim mestima organizatora i na koja je Ministarstvo Finansija Republike Srbije dalo saglasnost, smatra se da je svaki učesnik upoznat sa svim pravilima.
Takođe, igrači uplatom tiketa, bezuslovno prihvataju i potvrđuju pravila igre propisana od strane organizatora.


Član 26
U slučaju bilo kakvog spora između učesnika i organizatora klađenja, koji se ne može rešiti sporazumno, nadležan je osnovni sud Čačak – sudska jedinica u Guči.

 

Član 27
Ova pravila stupaju na snagu danom donošenja saglasnosti od strane Ministarstva Finansija, a primenjuju se danom isticanja na uplatno-isplatnim mestima kladionice.
Prethodna Pravila od 29.11.2013 godine, danom isticanja Novih, prestaju da važe.Dana: 07.03.2018 godine, Guča - RM-COMPANY doo

SAGLASNOST